برای جلوگیری از ویروس کرونادست های خود را مرتبا بشویید و در خانه بمانید
از خود و خانواده محافظت کنید

برای جلوگیری از ویروس کرونا
دست های خود را مرتبا بشویید و در خانه بمانید

با شستن دستها یا استفاده الکل به طور مکرر و بدون لمس صورت ، خود و دیگران را از عفونت محافظت کنید.

آمار کویید-۱۹

همه کشور ها
۱۱۴.۱۴M
موارد تایید شده
۲.۵۳M
مورد مرگ
آمریکا
۲۸.۶۱M
موارد تایید شده
۵۱۳.۱k
مورد مرگ
ایتالیا
۲.۹۳M
موارد تایید شده
۹۷.۷k
مورد مرگ