برای جلوگیری از ویروس کرونادست های خود را مرتبا بشویید و در خانه بمانید
از خود و خانواده محافظت کنید

برای جلوگیری از ویروس کرونا
دست های خود را مرتبا بشویید و در خانه بمانید

با شستن دستها یا استفاده الکل به طور مکرر و بدون لمس صورت ، خود و دیگران را از عفونت محافظت کنید.

آمار کویید-۱۹

همه کشور ها
۲۶۱۸M
موارد تایید شده
۵.۲۰M
مورد مرگ
آمریکا
۴۸.۲۰M
موارد تایید شده
۷۷۶.۵k
مورد مرگ
ایتالیا
۴.۹۹M
موارد تایید شده
۱۳۳.۶k
مورد مرگ